GEBRUIKERSVOORWAARDEN DINNER DEALS

ARTIKEL 1 INFORMATIE OVER ONS

Wij zijn Dinner Deals B.V.B.A., hierna kortweg “DD” genoemd. U kunt ons zo bereiken:

Bereikbaarheid : van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
Mailen : info@dinnerdeals.be
Schrijven : Esplanade 1-B32, 1020 Brussels, België
Bekijken: : www.dinnerdeals.be

Ons ondernemingsnummer is 72124237. Ons BTW nummer is 0700431654.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DD en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen u en DD voor lidmaatschap van Dinner Deals.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, stelt DD u de tekst van deze gebruikersvoorwaarden online beschikbaar.
3. Dinner Deals is te gebruiken in Nederland en België. In Nederland heet Dinner Deals “Diner Jaarkaart”. Aangesloten Nederlandse restaurants accepteren ook de Belgische Dinner Deals.
4. U kunt alleen lid worden van Dinner Deals als u minstens 18 jaar oud bent. Als DD merkt dat een lidmaatschap is aangegaan door een minderjarige, zal DD deze overeenkomst weigeren.

ARTIKEL 3 HET AANBOD

1. Het lidmaatschap van Dinner Deals geldt voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één (1) maand.
2. De eerste twee (2) maanden van het lidmaatschap tellen als proefperiode.
3. Na de proefperiode betaalt u per jaar, ingaande op de eerste dag na de proefperiode, voor het lidmaatschap middels een automatische overschrijving van uw bankrekening of kredietkaart.
4. Lidmaatschap van Dinner Deals is persoonsgebonden en kan niet worden uitgeleend aan een derde.
5.U heeft een digitaal Dinner Deals account. Daarnaast kunt u optioneel een fysieke kaart bestellen.
6.DD kan u gedurende uw lidmaatschap andere optionele producten en/of diensten aanbieden.
7.De website van DD bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het lidmaatschap van Dinner Deals. De beschrijving is voldoende gedetailleerd en geeft duidelijk aan wat de rechten en verplichtingen zijn zodat u in staat wordt gesteld om een goede beoordeling van het lidmaatschap van Dinner Deals te maken.
8. DD kan te allen tijde in samenwerking met derde partijen tijdelijk gebruik van Dinner Deals mogelijk maken op basis van actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden worden separaat online beschikbaar gemaakt aan deelnemers van de desbetreffende actie.

ARTIKEL 4 LID WORDEN
1. De overeenkomst, zijnde het aangaan van het lidmaatschap van Dinner Deals, komt tot stand op het moment waarop u het aanbod online aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden waaronder de uitdrukkelijke aanvaarding van deze gebruikersvoorwaarden.
2. Nadat u lid geworden bent van Dinner Deals, stuurt DD u als onderdeel van de bevestigingsmail een digitale kopie van deze gebruikersvoorwaarden. DD raadt u aan om deze digitaal op te slaan of af te drukken en te bewaren.
3. De bevestigingsemail van DD bevat daarnaast de volgende informatie:
• Eventueel door u geselecteerde optionele diensten;
• De prijs met inbegrip van alle belastingen;
• De wijze van betaling;
• De voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken inclusief een verwijzing naar het via de website beschikbare herroepingsformulier.
4. Uw lidmaatschap van Dinner Deals wordt geactiveerd zodra DD voor uw betalingstransactie de goedkeuring van uw bank of van de uitgever van uw kredietkaart ontvangen heeft, en/of zodra DD de door uw ingegeven promotiecode heeft geverifieerd.
5. DD staat er voor in dat uw lidmaatschap van Dinner Deals voldoet aan de in het aanbod op de website en in deze gebruikersvoorwaarden vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 5 HERROEPING VAN UW LIDMAATSCHAP

1. Indien u nog geen gebruik gemaakt heeft van uw lidmaatschap op Dinner Deals kunt u het lidmaatschap gedurende de bedenktermijn van 14 dagen nadat u lid bent geworden zonder opgave van redenen opzeggen.
2. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het via de website beschikbare herroepingsformulier. DD stuurt na ontvangst van het door u verzonden herroepingsformulier onverwijld een ontvangstbevestiging. DD mag u vragen naar de reden van herroeping, maar u bent niet tot opgave van reden(en) verplicht.
3. DD vergoedt uw lidmaatschapsbetaling onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u de herroeping meldde. DD gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor u.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

1. De op de website genoemde prijs van Dinner Deals alsmede de prijzen van de optionele producten en/of diensten zijn in Euro’s en inclusief BTW.
2. DD kan de prijzen ten allen tijde aanpassen. Een prijswijziging is alleen van toepassing op een lidmaatschap dat na de prijswijziging wordt aangegaan.

ARTIKEL 7 GEBRUIK VAN UW LIDMAATSCHAP

1. DD heeft met alle bij Dinner Deals aangesloten restaurants een contractuele overeenkomst waarin staat dat zij aan de leden van Dinner Deals de afgesproken korting zullen geven op de door hun aangegeven dagen en/of op speciale menu’s.
2. Het gebruik van Dinner Deals is ongelimiteerd gedurende uw lidmaatschap.
3. Uw lidmaatschap is digitaal te gebruiken middels uw eigen Dinner Deals account. U heeft de keuze om tegen een meerprijs ook een fysieke kaart te ontvangen.
4. Indien u gebruik wilt maken van Dinner Deals reserveert u online via uw eigen Diner Deals account op de website van DD voor Belgische restaurants en of de website van de Diner Jaarkaart (www.dinerjaarkaart.nl) voor Nederlandse restaurants.
5. Bij het afrekenen in het restaurant toont u uw fysieke of digitale Dinnerdeals-kaart en ontvangt u direct de van toepassing zijnde korting.
6. Met een lidmaatschap van Dinner Deals krijgt u bij de deelnemende restaurants in België 25% korting op de rekening exclusief de dranken of op geselecteerde menu’s, bestaande uit minimaal één hoofdgerecht per persoon. In Nederland ontvangt u 25% korting op de gehele rekening of op geselecteerde menu’s.
7. Per rekening kan slechts één (1) Dinner Deals account gebruikt worden. Indien de reservering en/of de rekening ziet op een gezelschap van meer dan vier (4) personen dan wel het gezelschap uit meer dan vier (4) personen bestaat, wordt uitsluitend een korting toegepast op de rekening naar rato van vier (4) personen.
8. Het actuele aanbod van deelnemende restaurants wijzigt regelmatig, maar is te allen tijde inzichtelijk via de website van DD voor Belgische restaurants en op de website van de Diner jaarkaart voor Nederlandse restaurants. Wij stellen u daarnaast middels periodieke e-mail nieuwsbrieven op de hoogte van nieuwe restaurants die deelnemen aan Dinner Deals en de Diner Jaarkaart, en andere voor u relevante informatie.
 9. Indien u bent verhuisd of een ander telefoonnummer wenst door te geven, kunt u dit doen middels uw eigen Dinner Deals account.

ARTIKEL 8 BEEINDIGING VAN UW LIDMAATSCHAP

1. U kunt uw lidmaatschap na de proefperiode te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
2. Er vindt geen terugbetaling plaats van uw lidmaatschap voor het reeds betaalde jaar waarin u opzegt.

ARTIKEL 9 KLACHTEN OVER UW LIDMAATSCHAP

1. DD is niet verantwoordelijk voor de door de deelnemende restaurants aan u verstrekte maaltijden en dranken noch voor de door de deelnemende restaurants correct toegepaste korting op de rekening. Daaraan gerelateerde klachten dient u in te dienen bij het desbetreffende restaurant. Wel zullen wij indien u ons op de hoogte brengt van een dergelijke klacht in de gaten houden of de klacht vaker voorkomt, waarna het mogelijk kan zijn dat DD de samenwerking met het restaurant stopzet.
2. Klachten over het gebruik uw Dinnerdeals-kaart moeten binnen een redelijke termijn nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DD via het op de website beschikbare contactformulier.
3. Bij DD ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, geeft DD binnen de termijn van 14 dagen een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

ARTIKEL 10 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Bij het bezoeken van de website van DD en het aanschaffen en gebruik maken van uw lidmaatschap van Dinner Deals worden persoonsgegevens aan DD verstrekt. DD treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
2. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, zoals beschreven in de privacyverklaring die beschikbaar is via onze websites. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DD. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot uitoefening van uw rechten sturen naar privacy@dinnerdeals.be.


ARTIKEL 11 OVERMACHT

1. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van DD waardoor het reserveren van een of meerdere restaurants via de websites van DD niet mogelijk is. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website.
2. In geval van overmacht zal DD het reserveren van restaurants zo snel mogelijk weer mogelijk maken. Gedurende de overmachtssituatie heeft u geen recht op enige terugbetaling van uw lidmaatschap.
3. In geval van overmacht als gevolg van het faillissement van een deelnemend restaurant, of wisseling van eigenaar of management van een restaurant waarna deze besluit de deelname aan Dinner Deals te beëindigen, zal DD dit restaurant zo snel mogelijk van haar website afhalen.

ARTIKEL 12 OVERIG

1. Op deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. DD kan de gebruikersvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd via de website.
3 De websites, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen alle communicatie van DD zijn beschermd door copyrights. Dit betekent dat u deze niet mag kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande toestemming van DD.
4. DD mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruikersvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal u daarvan dan op de hoogte stellen.