DEELNEMERSVOORWAARDEN DINNER DEALS

 


ARTIKEL 1 INFORMATIE OVER ONS
Wij zijn Dinner Deals B.V.B.A., hierna kortweg “DD” genoemd. U kunt ons zo bereiken:

Bereikbaarheid : van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
Mailen : info@dinnerdeals.be
Schrijven : Esplanade 1-B32, 1020 Brussels, België
Bekijken: : www.dinnerdeals.be

Ons ondernemingsnummer is 72124237. Ons BTW nummer is 0700431654.


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DD en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen een rechtspersoon (hierna: de deelnemer) en DD voor de deelname van een of meerdere restaurants van de deelnemer aan Dinner Deals, alsmede op ieder gebruik van Dinner Deals bij de deelnemer door leden van Dinner Deals.
2. 1. Afwijkingen en aanvullingen van deze deelnemersvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de deelnemer en DD zijn overeengekomen.
3. De deelnemer dient gevestigd te zijn in België en/of Nederland: in deze landen kan Dinner Deals gebruikt worden door leden van Dinner Deals. In Nederland heet Dinner Deals “Diner Jaarkaart”.


ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP VAN CONSUMENTEN
1. Het lidmaatschap van Dinner Deals geldt voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één (1) maand.
2. De eerste twee (2) maanden van het lidmaatschap tellen als proefperiode.
3. Lidmaatschap van Dinner Deals is persoonsgebonden en kan door een lid niet worden uitgeleend aan een derde.
4. Ieder lid heeft een digitaal Dinner Deals account. Daarnaast kan men optioneel een fysieke kaart bestellen.
5. DD kan andere optionele producten en/of diensten aanbieden aan de leden van Dinner Deals.

ARTIKEL 4 DEELNAME VAN RESTAURANTS
1. Een overeenkomst van deelname aan Dinner Deals wordt gesloten middels een door de deelnemer en DD ingevuld en door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de deelnemer ondertekend deelnameformulier dan wel door het invullen en verzenden van het via de website van DD beschikbare deelnameformulier.
2. Voordat de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de deelnemer het fysieke of online deelnameformulier ondertekent, stelt DD de tekst van deze deelnemersvoorwaarden aan de deelnemer beschikbaar.
3. Deze deelnemersvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van een ondertekend fysieke deelnameformulier dan wel een verzonden online deelnameformulier. Door middel van het ondertekenen dan wel het verzenden van het deelnameformulier gaat de deelnemer akkoord met deze deelnemersvoorwaarden.
4. De overeenkomst van deelname komt tot stand op het moment van bevestiging van de aanmelding van de deelnemer door DD. Bevestiging geschiedt per e-mail na vrijgave door DD. DD behoudt zich het recht voor om aanmeldingen, zonder opgave van reden, te weigeren.
5. De deelnemer accepteert dat de deelname aan Dinner Deals geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemer is en dat de mogelijkheid tot deelname aan Dinner Deals enkel op basis van een inspanningsverplichting van DD wordt aangeboden.
6. De overeenkomst van deelname heeft een initiële duur van één (1) jaar, tenzij anders overeengekomen tussen DD en de deelnemer. De overeenkomst van deelname wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de initiële duur, tenzij de deelnemer de overeenkomst van deelname opzegt. De opzegtermijn bedraagt één (1) maand.
7. Er zijn voor de deelnemer geen kosten verbonden aan deelname aan Dinner Deals anders dan de korting voor de leden van Dinner Deals.

ARTIKEL 5 DEELNEMERGEGEVENS
1. De deelnemer wordt gepromoot op de website(s) van DD. Het is uitsluitend ter beoordeling van DD op welke wijze deze promotie dan wel enige andere promotie van de deelnemer zal geschieden. De deelnemer zal desgevraagd alle benodigde en/of gevraagde informatie, logo’s, teksten, afbeeldingen, foto’s en ander beeld- of geluidmateriaal aan DD verschaffen.
2. De deelnemer staat er jegens DD voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens die door hem of namens hem bij de aanmelding van deelname aan Dinner Deals worden verstrekt correct, volledig en actueel zijn.
3. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de deelnemer niet meer actueel, volledig of correct zijn, dient de deelnemer zijn actuele, volledige en correcte gegevens onverwijld zelf op de website(s) van DD te wijzigen. De deelnemer erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van de Dinner Deals.


ARTIKEL 6 GEBRUIK VAN DINNERDEALS
1. Gebruik van Dinner Deals door leden van Dinner Deals is enkel toegestaan op de op de website(s) van DD aangegeven dagen. Deelnemers dienen minimaal drie (3) dagen bereid te zijn de Dinner Deals te accepteren.
2. Een lid van Dinner Deals dient tenminste een uur voor aanvang van lunch of diner een reservatie te maken bij (een restaurant van) de deelnemer. De deelnemer kan ten tijde van de reservatieaanvraag op basis van beschikbaarheid bepalen of zij een reservatie van een lid van Dinner Deals accepteert.
3. Bij het afrekenen toont het lid van Dinner Deals de digitale Dinner Deals account of de fysieke Dinner Deals kaart aan de medewerker van de deelnemer.
4. Per rekening kan slechts één (1) Dinner Deals account gebruikt worden. Indien de reservatie en/of de rekening ziet op een gezelschap van meer dan vier (4) personen omvat dan wel het gezelschap uit meer dan vier (4) personen bestaat, wordt uitsluitend een korting toegepast op de rekening naar rato van vier (4) personen.
5. De deelnemer berekent korting aan het lid van Dinner Deals op vertoon van de digitale Dinner Deals account of de fysieke Dinner Deals kaart en mits door het lid voldaan is aan de dit artikel omschreven voorwaarden.
6. De korting bedraagt 25% op de gehele rekening of op geselecteerde menu’s, bestaande uit minimaal één hoofdgerecht per persoon, exclusief de dranken. Korting wordt niet verleend op producten met een (wettelijke) vaste prijs, zoals sigaretten, kranten etc.

ARTIKEL 7 BEEINDIGING VAN DE DEELNAME
1. De deelnemer kan ten allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand na confirmatie van de ontvangst van de opzegging door DD.
2. Aan opzegging zijn geen kosten verbonden voor de deelnemer.
3. DD behoudt zich het recht voor om de deelnemer (voortzetting van) deelname aan de Dinner Deals op ieder moment en met onmiddellijke ingang te ontzeggen indien de deelnemer in strijd handelt met deze deelnemersvoorwaarden en/of DD van mening is dat het handelen van de deelnemer (reputatie)schade en/of aansprakelijkheid, aan Dinner Deals of aan andere deelnemers kan toebrengen.
4. DD en de deelnemer zijn gerechtigd de overeenkomst van deelname geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of uitstel van betaling van de andere partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
5. Bepalingen in deze deelnemersvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn het einde van de overeenkomst van deelname te overleven, blijven ook na beëindiging onverkort van kracht.


ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle schriftelijke en online uitingen van Dinner Deals, alsmede de intellectuele eigendomsrechten van via de websites toegankelijk gemaakte informatie waaronder, maar niet beperkt tot teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij DD en/of haar licentiegevers.
2. Het is de deelnemer niet toegestaan om enige informatie die schriftelijk en/of online toegankelijk wordt gemaakt, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze deelnemersvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij DD daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Belgisch recht zulk gebruik toestaat.
3. Het is de deelnemer niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
4. Niets in deze deelnemersvoorwaarden is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de deelnemer over te dragen. De deelnemer zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van DD zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google Ads die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop DD intellectuele eigendomsrechten heeft.
5. Al het promotioneel materiaal dat door de deelnemer aan DD wordt verstrekt, blijft eigendom van de deelnemer. Met de verstrekking door de deelnemer van het promotionele materiaal verkrijgt DD van de deelnemer een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke en overdraagbare licentie op dat materiaal.


ARTIKEL 9 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
1. DD kan persoonsgegevens van medewerkers van de deelnemer verwerken bij de registratie en het ten uitvoer brengen van de deelname van de deelnemer. DD treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze persoonsgegevens tegen te gaan.
2. Medewerkers van de deelnemer wiens persoonsgegevens door DD verwerkt worden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, zoals beschreven in de privacyverklaring die beschikbaar is via onze website. Daarnaast heeft een medewerker van de deelnemer het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door DD. Ook heeft hij/zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De medewerker van de deelnemer kan een verzoek tot uitoefening van zijn/haar rechten sturen naar privacy@dinnerdeals.be.


ARTIKEL 10 GARANTIES EN VRIJWARINGEN
1. De deelnemer accepteert dat DD uitsluitend als tussenpersoon tussen de leden van Dinner Deals en de deelnemer optreedt. DD heeft op geen enkele wijze invloed op en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de wijze waarop leden gebruik maken van Dinner Deals voor een lunch of diner bij (een restaurant van) de deelnemer.
2. De deelnemer aanvaardt dat de website van DD alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as is basis”). DD garandeert niet dat de websites te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de websites kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de ICT infrastructuur, in de Internetverbinding, in de Dinner Deals applicatie of door virussen en fouten/gebreken. DD is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de deelnemer voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de websites.
3. DD garandeert niet dat de informatie op de website, waaronder maar niet beperkt tot de lijst met deelnemers en de beschikbare dagen, te allen tijde correct, actueel of volledig is. DD is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de deelnemer voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het niet correct, actueel of volledig zijn van de informatie op de websites.
4. De deelnemer is jegens DD aansprakelijk voor, en vrijwaart DD volledig tegen, alle schade en kosten die DD lijdt of maakt ten gevolge van (i) enig handelen van de deelnemer bij het aanbieden van een lunch en/of diner aan leden van de Dinner Deals, (ii) enig handelen van leden van de Dinner Deals bij een bezoek aan (een restaurant van) de deelnemer, (iii) enig handelen van de deelnemer bij het gebruik van de websites van DD inclusief het onjuist doorgeven van gegevens van de deelnemer en dagen, (iv) een onrechtmatige daad van de deelnemer.
5. De deelnemer staat er jegens DD voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van het promotioneel materiaal, zoals bedoeld in artikel 8.5 en dat hij volledig gerechtigd is om de intellectuele eigendomsrechten in licentie te geven aan DD. De deelnemer vrijwaart DD voor alle schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met het schenden van enig intellectuele eigendomsrecht van derden. Alle door DD gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de deelnemer worden vergoed.


ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
1. DD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst van deelname, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het aanbieden van Dinner Deals op de websites van DD of de onmogelijkheid om deze websites te gebruiken dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
2. DD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade anders dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van deelnemers en/of derden is uitgesloten.
3. DD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en/of documenten, alsmede enige schade ontstaan door het gebruik van de Dinner Deals door leden van de Dinner Deals, het niet voldoen van leden van Dinner Deals aan enige voorwaarden gesteld door de deelnemer en/of enige andere handelswijze van leden van Dinner Deals. DD is niet gehouden tot bemiddelen of enige andere betrokkenheid in het geval van een conflict tussen de deelnemer en leden van Dinner Deals. 

ARTIKEL 12 OVERIG
1. DD is te allen tijde gerechtigd deze deelnemersvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht zodra deze door DD op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd via de website.
2. Indien de deelnemer zijn deelname aan Dinner Deals niet beëindigt na wijziging en/of aanvulling van deze deelnemersvoorwaarden, accepteert de deelnemer daarmee de gewijzigde en/of aangevulde deelnemersvoorwaarden onherroepelijk.
3. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
4. Indien enige bepaling uit deze deelnemersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de deelnemersvoorwaarden onverminderd van kracht.
5. DD mag rechten en verplichtingen die uit deze deelnemersvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de deelnemer daarvan dan op de hoogte stellen.