PRIVACYVERKLARING DINNER DEALS

Via www.dinnerdeals.be worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dinner Deals B.V.B.A. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Contactgegevens
Dinner Deals B.V.B.A.
Esplanade 1-B32
1020 Brussels
Email: privacy@dinnerdeals.be
Ondernemingsnummer: 72124237
BTW nummer: 0700431654

Versie
Deze privacyverklaring is aangepast op 26 juli 2018 en heeft serienummer 1.1.

Persoonsgegevens
Dinner Deals B.V.B.A. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, lid wordt van Dinner Deals, en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt middels het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Leeftijd
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@dinerjaarkaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel en de grondslagen
Dinner Deals B.V.B.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslagen:

• Om te registreren dat u lid bent van Dinner Deals
• Om uw betaling van uw lidmaatschap af te handelen
• Om uw betaling voor optionele producten en/of diensten af te handelen
• Om uw reservering voor een aangesloten restaurant te verwerken
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
• Om met uw toestemming de Dinner Deals nieuwsbrief te verzenden
• Om uw sollicitatie te kunnen verwerken als u belangstelling heeft om ons team te komen versterken
• Om persoonsgegevens te verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dinner Deals B.V.B.A. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (met andere woorden een medewerker van Dinner Deals B.V.B.A.) tussen zit.

Bewaartermijnen
Dinner Deals B.V.B.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

• Minimale bewaartermijn van 7 jaar vanwege belastingwetgeving:
o Personalia
o Adresgegevens
o Bankrekeningnummer

• Zo lang u lid bent van de Diner Jaarkaart:
o Personalia
o Adresgegevens
o Telefoonnummer
o Bankrekeningnummer
o E-mailadres
o Machtiging voor automatische betaling van uw lidmaatschapsgeld
o IP-adres

In het geval van sollicitaties bewaren we uw gegevens tot maximaal een maand nadat het sollicitatieproces is afgerond, tenzij u bij ons aan de slag gaat of u toestemming aan ons heeft gegeven om de persoonsgegevens langer, namelijk 1 jaar, in portefeuille te houden.

Verstrekking aan derden
Dinner Deals B.V.B.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Dinner Deals B.V.B.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Diner Jaarkaart B.V. gebruikt functionele cookies die er voor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies van Google Analytics die uw surfgedrag bijhouden, hetgeen ons helpt om de website continue te verbeteren. Meer informatie over de geplaatste cookies vind u in onze cookie verklaring.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diner Jaarkaart B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@dinnerdeals.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
Dinner Deals B.V.B.A. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen via privacy@dinnerdeals.be. Indien u niet tevreden bent met onze behandeling van uw klacht kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Beveiligen van persoonsgegevens
Dinner Deals B.V.B.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@dinnerdeals.be.

Tot slot
Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website wordt altijd demeest recente privacyverklaring beschikbaar gesteld. Het versienummer wordt in de naam van het document aangegeven.